Kvadratická rovnica + rovnica - slovné úlohy

Hľadáte pomoc s výpočtom koreňov kvadratickej rovnice?

 1. Kružnica
  circles Z rovnice kružnice: ? Vypočítajte súradnice stredu kružnice S[x0, y0] a polomer kružnice r.
 2. Tajné číslo
  secret_num Určite tajné číslo n, ku ktorému prevrátené číslo sa zmenší o 15.6, ak sa číslo n zväčší o 15.6.
 3. PT 17
  rt Pravouhlý trojuholník má preponu 17 cm. Ak zmenšíme obe odvesny o 3 cm, zmenší sa prepona o 4 cm. Urči dĺžky odvesien.
 4. Dva trojuholníky SSU
  ssa Dva trojuholníky môžu byť vytvorené z uvedených informácií. Použite sínusovú vetu na riešenie trojuholníkov: A = 59°, a = 13, b = 14
 5. Vodná nádrž
  nadrz_1 Vodná nádrž sa naplní jedným prívodom o 4 hodiny, druhým o 9 hodín neskôr než oboma naraz. Za akú dobu sa naplní každým zvlášť?
 6. Čerpadlá
  pool_pump Nádrž sa naplní dvoma čerpadlami za 21 minút. Prvým čerpadlom sa naplní o 44 minút skôr ako druhým. Za koľko minút sa naplní prvým čerpadlom?
 7. Stĺp
  pole_phone Kolmý stĺp vysoký 6 m sa zlomil a jeho špička dopadla 2.8 m od päty stĺpa. V akej výške nad zemou sa stĺp zlomil?
 8. Rúry
  pipes_1 Železné rúry v sklade sa ukladajú do vrstiev tak, že rúry každej vrchnej vrstvy zapadajú do medzier spodnej vrstvy. Do koľkých vrstiev sa uloží 35 rúr, ak najvrchnejšia vrstva má 5 rúr? Koľko rúr má najspodnejšia vrstva?
 9. Sála
  lucerna Sála obdĺžnikového pôdorysu mal jeden rozmer o 20 m dlhší ako druhý. Po prestavbe sa dĺžka sály zmenšila o 5 ma zároveň sa šírka zväčšila o 10 m. Obsah podlahy sa tak zväčšil o 300 m2. Aké boli pôvodné rozmery sály?
 10. Lichobežník MO
  right_trapezium Je daný pravouhlý lichobežník ABCD s pravým uhlom pri bode B, |AC| = 12, |CD| = 8, uhlopriečky sú na seba kolmé. Vypočítajte obvod a obsah takéhoto lichobežníka.
 11. Bazén
  pool Ak do bazénu priteká voda súčasne dvoma prívodmi, naplní sa celý za 7 hodín. Jedným prívodom sa naplní o 6 hodín neskôr ako druhým. Za aký čas sa naplní bazén jednotlivými prívodmi zvlášť?
 12. Koreň
  root_quadrat Koreň rovnice ? je: ?
 13. Pravouhlý trojuholník Alef
  r_triangle obvod pravouhlého trojuholníka je 24 cm a jeho prepona má dĺžku 10 cm. Aké sú dĺžky jeho odvesien?
 14. 3uholník obsah
  right_triangle_1 Vypočítajte obsah pravouhlého trojuholníka, ktorého dlhšia odvesna je o 4 dm kratšia ako prepona a o 3 dm dlhšia ako kratšia odvesna.
 15. Obdĺžnik SŠ
  rectangle Obvod obdĺžnika je 316 dm a dĺžka jeho uhlopriečky je 112.04 dm. Určite rozmery obdĺžnika.
 16. Prepona a výška
  euklides V pravouhlom trojuholníku je daná dĺžka prepony c=70 cm a výška vc=9 cm. Určite dĺžky oboch odvesien.
 17. Mince
  eur_coins Urban mal našetrený určitý počet 2-eurových mincí. Mince si uložil v jednej vrstve do štvorca. Zostalo mu 5 mincí. Keď chcel zostaviť štvorec, ktorý by mal o jeden rad viac, chýbalo mu 26 mincí. Koľko eur mal?
 18. PT - prepona a výška
  pravy_trojuholnik Pravouhlý trojuholník OMS má preponu s=208 cm a výšku 96 cm. Aké veľké úseky vytína výška na prepone?
 19. Kružnica
  kruznica Kružnica sa dotýka dvoch rovnobežiek p a q, jej stred leží na priamke a, ktorá je sečnica oboch priamok. Napíšte jej rovnicu a určte súradnice stredu a polomeru. p: x-3y+7 = 0 q: x-3y+8 = 0 a: -8x+10y-2 = 0
 20. Kino
  cinema Buduje sa hľadisko letného kina pre 1806 divákov. Do prvej rady je plánovaných 36 sedadiel, do každej následnující postupne o 5 viac. Koľko radov sedadiel bude hľadisko mať?

Máš zaujímavú úlohu, ktorý nevieš vypočítať? Vlož ju a my Ti ju skúsime vypočítať.