Kvadratická rovnica + rovnica - slovné úlohy

Hľadáte pomoc s výpočtom koreňov kvadratickej rovnice?

 1. Lichobežník MO
  right_trapezium Je daný pravouhlý lichobežník ABCD s pravým uhlom pri bode B, |AC| = 12, |CD| = 8, uhlopriečky sú na seba kolmé. Vypočítajte obvod a obsah takéhoto lichobežníka.
 2. Bikvadratická
  bikvadraticka Zavedením novej premennej riešte bikvadratickú rovnicu: ?
 3. Vlaky
  trains_toys Do stanice vzdialené 130 km vyjde osobný vlak, za 3 hodiny po ňom rýchlik, ktorý prejde za hodinu o 23 km viac, takže dôjde do cieľa o 6 min skôr. Vypočítajte priemerné rýchlosti oboch vlakov.
 4. 3uholník obsah
  right_triangle_1 Vypočítajte obsah pravouhlého trojuholníka, ktorého dlhšia odvesna je o 4 m kratšia ako prepona a o 2 m dlhšia ako kratšia odvesna.
 5. Kino
  cinema Buduje sa hľadisko letného kina pre 2275 divákov. Do prvej rady je plánovaných 31 sedadiel, do každej následnující postupne o 5 viac. Koľko radov sedadiel bude hľadisko mať?
 6. Trojuholník
  Triangle_trig Výpočítajte strany trojuholníka, ak jeho obsah S = 630 a druhá odvesna je kratšia o 17.
 7. Koreň
  root_quadrat Koreň rovnice ? je: ?
 8. Rýdzokvadratická rovnica
  kvadrat Riešte rýdzokvadratickú rovnicu ?.
 9. Rezistory
  resistors Dva rezistory zapojené sériovo dávajú výsledný odpor 150 Ω, paralelne 5.76 Ω. Určite odpory jednotlivých rezistorov.
 10. Rovnica
  function Rovnica f(x) = 0 má korene x1 = 36, x2 = 64, x3 = 4, x4 = 49, x5 = 16. Koľko je všetkých koreňov rovnice f(x2) = 0 ?
 11. Bazén
  pool Ak do bazénu priteká voda súčasne dvoma prívodmi, naplní sa celý za 18 hodín. Jedným prívodom sa naplní o 6 hodín neskôr ako druhým. Za aký čas sa naplní bazén jednotlivými prívodmi zvlášť?
 12. Kocky
  two_cubes Povrchy kociek, z ktorých jedna má hranu o 22 cm kratšiu ako druhá, sa líšia o 13992 dm2. Určite dĺžky hrán obidvoch kociek.
 13. Kvadratická rovnica
  Parabola_tangent Kvadratická rovnica ? má korene x1 = 89 a x2 = -90. Vypočítajte koeficienty b a c.
 14. Jirko
  turisti Vzdialenosť bodov A a B je 13,5km. Jirka išiel z bodu A do bodu B neznámou rýchlosťou a za neznámu dobu. Späť do bodu A išiel rýchlosťou o 3km/hod pomalšie ako pri ceste tam, čo znamená, že išiel o 20 minút dlhšie. Ako dlho Jirkovi trvala spiatočná cesta?
 15. Kvízová2
  debil_z_tv Druhá mocnina prvého čísla je rovná trom pätinám druhého čísla.Urči obe čísla, keď vieš, že druhé číslo je 5x väčšie ako prvé a ani jedno z čísel nie je rovné nule.
 16. Pravouhlý trojuholník Alef
  r_triangle obvod pravouhlého trojuholníka je 84 cm a jeho prepona má dĺžku 35 cm. Aké sú dĺžky jeho odvesien?
 17. Obdĺžnik SŠ
  rectangle Obvod obdĺžnika je 166 m a dĺžka jeho uhlopriečky je 59.41 m. Určite rozmery obdĺžnika.
 18. Kružnica
  kruznica Kružnica sa dotýka dvoch rovnobežiek p a q, jej stred leží na priamke a, ktorá je sečnica oboch priamok. Napíšte jej rovnicu a určte súradnice stredu a polomeru. p: x-3y+7 = 0 q: x-3y+8 = 0 a: -8x+10y-2 = 0
 19. Zlomok
  polynomial Pre aké x sa výraz ? rovná nule?
 20. Odvesny
  pyt_theorem Prepona pravouhlého trojuholníka je 40 a súčet odvesien je 56. Určte veľkosť odvesien.

Máš zaujímavú úlohu, ktorý nevieš vypočítať? Vlož ju a my Ti ju skúsime vypočítať.