Kvadratická rovnica + rovnica - príklady

Hľadáte pomoc s výpočtom koreňov kvadratickej rovnice?

 1. Koreň
  root_quadrat Koreň rovnice ? je: ?
 2. Kino
  cinema Buduje sa hľadisko letného kina pre 1701 divákov. Do prvej rady je plánovaných 31 sedadiel, do každej následnující postupne o 5 viac. Koľko radov sedadiel bude hľadisko mať?
 3. Kružnica
  circles Z rovnice kružnice: ? Vypočítajte súradnice stredu kružnice S[x0, y0] a polomer kružnice r.
 4. Stĺp
  pole_phone Kolmý stĺp vysoký 6 m sa zlomil a jeho špička dopadla 2.8 m od päty stĺpa. V akej výške nad zemou sa stĺp zlomil?
 5. Mince
  eur_coins Ctibor mal našetrený určitý počet 1-eurových mincí. Mince si uložil v jednej vrstve do štvorca. Zostalo mu 3 mincí. Keď chcel zostaviť štvorec, ktorý by mal o jeden rad viac, chýbalo mu 12 mincí. Koľko eur mal?
 6. Rúry
  pipes_1 Železné rúry v sklade sa ukladajú do vrstiev tak, že rúry každej vrchnej vrstvy zapadajú do medzier spodnej vrstvy. Do koľkých vrstiev sa uloží 35 rúr, ak najvrchnejšia vrstva má 5 rúr? Koľko rúr má najspodnejšia vrstva?
 7. Zlomok
  polynomial Pre aké x sa výraz ? rovná nule?
 8. Štvorec čísla
  squared-number Ak ju štvorcu celého čísla pripočítame číslo 47, dostaneme štvorec hneď po ňom nasledujúceho čísla. Aké je pôvodné číslo?
 9. PT - prepona a výška
  pravy_trojuholnik Pravouhlý trojuholník JSV má preponu v=21 m a výšku 110 m. Aké veľké úseky vytína výška na prepone?
 10. Bazén
  pool Ak do bazénu priteká voda súčasne dvoma prívodmi, naplní sa celý za 8 hodín. Jedným prívodom sa naplní o 9 hodín neskôr ako druhým. Za aký čas sa naplní bazén jednotlivými prívodmi zvlášť?
 11. Rovnica
  function Rovnica f(x) = 0 má korene x1 = 36, x2 = 64, x3 = 4, x4 = 49, x5 = 16. Koľko je všetkých koreňov rovnice f(x2) = 0 ?
 12. Obdĺžnik SŠ
  rectangle Obvod obdĺžnika je 166 m a dĺžka jeho uhlopriečky je 59.41 m. Určite rozmery obdĺžnika.
 13. Rezistory
  resistors Dva rezistory zapojené sériovo dávajú výsledný odpor 150 Ω, paralelne 5.76 Ω. Určite odpory jednotlivých rezistorov.
 14. Rýdzokvadratická rovnica
  kvadrat Riešte rýdzokvadratickú rovnicu ?.
 15. 3uholník obsah
  right_triangle_1 Vypočítajte obsah pravouhlého trojuholníka, ktorého dlhšia odvesna je o 4 m kratšia ako prepona a o 2 m dlhšia ako kratšia odvesna.
 16. Prepona a výška
  euklides V pravouhlom trojuholníku je daná dĺžka prepony c=70 cm a výška vc=9 cm. Určite dĺžky oboch odvesien.
 17. Bikvadratická
  bikvadraticka Zavedením novej premennej riešte bikvadratickú rovnicu: ?
 18. Kvadratická rovnica
  Parabola_tangent Kvadratická rovnica ? má korene x1 = 89 a x2 = -90. Vypočítajte koeficienty b a c.
 19. Pravouhlý trojuholník Alef
  r_triangle Obsah pravouhlého trojuholníka je 210 cm2 a jeho prepona má dĺžku 29 cm. Aké sú dĺžky jeho odvesien?
 20. Sum-log
  complex_log Súčet dvoch čísel je 23, súčet ich logaritmov (dekadických) je 2. Určite tieto čísla.

Ďaľšie stránky s príkladmi:

Máte zaujímavý príklad, ktorý neviete vypočítať? Vložte ho a my Vám ho skúsime vypočítať.