Kvadratická rovnica + rovnica - slovné úlohy

Hľadáte pomoc s výpočtom koreňov kvadratickej rovnice?

 1. Pravouhlý trojuholník Alef
  r_triangle obvod pravouhlého trojuholníka je 24 cm a jeho prepona má dĺžku 10 cm. Aké sú dĺžky jeho odvesien?
 2. Obdĺžnik SŠ
  rectangle Obvod obdĺžnika je 316 dm a dĺžka jeho uhlopriečky je 112.04 dm. Určite rozmery obdĺžnika.
 3. Kružnica
  kruznica Kružnica sa dotýka dvoch rovnobežiek p a q, jej stred leží na priamke a, ktorá je sečnica oboch priamok. Napíšte jej rovnicu a určte súradnice stredu a polomeru. p: x-3y+7 = 0 q: x-3y+8 = 0 a: -8x+10y-2 = 0
 4. Zlomok
  polynomial Pre aké x sa výraz ? rovná nule?
 5. Odvesny
  pyt_theorem Prepona pravouhlého trojuholníka je 40 a súčet odvesien je 56. Určte veľkosť odvesien.
 6. Štvorec čísla
  squared-number Ak ju štvorcu celého čísla pripočítame číslo 47, dostaneme štvorec hneď po ňom nasledujúceho čísla. Aké je pôvodné číslo?
 7. Sum-log
  complex_log Súčet dvoch čísel je 23, súčet ich logaritmov (dekadických) je 2. Určite tieto čísla.
 8. Kopírka
  copy Nová kopírka kopíruje zložku papierov o 5 min. rýchlejšie ako stará. Obsluha použila k práci novú, ale došiel toner a výmena trvala 5 min. Po tú dobu sa kopírovalo na starej. Celá práca bola hotová za 9 min. Ako dlho by prácu vykonala len stará kopírka?
 9. Mnohouholník
  12gon Ktorý mnohouholník má o 42 uhlopriečok viac ako strán?
 10. Kružnica
  circles Z rovnice kružnice: ? Vypočítajte súradnice stredu kružnice S[x0, y0] a polomer kružnice r.
 11. Tajné číslo
  secret_num Určite tajné číslo n, ku ktorému prevrátené číslo sa zmenší o 15.6, ak sa číslo n zväčší o 15.6.
 12. PT 17
  rt Pravouhlý trojuholník má preponu 17 cm. Ak zmenšíme obe odvesny o 3 cm, zmenší sa prepona o 4 cm. Urči dĺžky odvesien.
 13. Čerpadlá
  pool_pump Nádrž sa naplní dvoma čerpadlami za 21 minút. Prvým čerpadlom sa naplní o 44 minút skôr ako druhým. Za koľko minút sa naplní prvým čerpadlom?
 14. Stĺp
  pole_phone Kolmý stĺp vysoký 6 m sa zlomil a jeho špička dopadla 2.8 m od päty stĺpa. V akej výške nad zemou sa stĺp zlomil?
 15. Rúry
  pipes_1 Železné rúry v sklade sa ukladajú do vrstiev tak, že rúry každej vrchnej vrstvy zapadajú do medzier spodnej vrstvy. Do koľkých vrstiev sa uloží 35 rúr, ak najvrchnejšia vrstva má 5 rúr? Koľko rúr má najspodnejšia vrstva?
 16. Sála
  lucerna Sála obdĺžnikového pôdorysu mal jeden rozmer o 20 m dlhší ako druhý. Po prestavbe sa dĺžka sály zmenšila o 5 ma zároveň sa šírka zväčšila o 10 m. Obsah podlahy sa tak zväčšil o 300 m2. Aké boli pôvodné rozmery sály?
 17. Lichobežník MO
  right_trapezium Je daný pravouhlý lichobežník ABCD s pravým uhlom pri bode B, |AC| = 12, |CD| = 8, uhlopriečky sú na seba kolmé. Vypočítajte obvod a obsah takéhoto lichobežníka.
 18. Bazén
  pool Ak do bazénu priteká voda súčasne dvoma prívodmi, naplní sa celý za 7 hodín. Jedným prívodom sa naplní o 6 hodín neskôr ako druhým. Za aký čas sa naplní bazén jednotlivými prívodmi zvlášť?
 19. Koreň
  root_quadrat Koreň rovnice ? je: ?
 20. 3uholník obsah
  right_triangle_1 Vypočítajte obsah pravouhlého trojuholníka, ktorého dlhšia odvesna je o 4 dm kratšia ako prepona a o 3 dm dlhšia ako kratšia odvesna.

Máš zaujímavú úlohu, ktorý nevieš vypočítať? Vlož ju a my Ti ju skúsime vypočítať.