Směrnice a rovnice přímky 9x+4y=49


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[1; 10] a B[5; 1]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -2.25x+12.25

Normálový tvar rovnice přímky: 9x+4y-49 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 4t+1
y = -9t+10      ; t ∈ R

Směrnice: k = -2.25

Směrový úhel přímky: φ = -66°2'15″ = -1.1526 rad

X-posunutí: x0 = 5.4444

Y-posunutí: y0 = q = 12.25

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 4.9752

Délka úsečky AB: |AB| = 9.8489

Vektor: AB = (4; -9)

Normálový vektor: n = (9; 4)

střed úsečky AB: M = [3; 5.5]

Rovnica osi úsečky: 4x-9y+37.5 = 0


Vektor OA = (1; 10) ;   |OA| = 10.0499
Vektor OB = (5; 1) ;   |OB| = 5.099
Skalární součin OA .OB = 15
Úhel ∠ AOB = 72°58'46″ = 1.2737 rad