Směrnice a rovnice přímky 3x+8y=46


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[2; 5] a B[10; 2]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -0.375x+5.75

Normálový tvar rovnice přímky: 3x+8y-46 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 8t+2
y = -3t+5      ; t ∈ R

Směrnice: k = -0.375

Směrový úhel přímky: φ = -20°33'22″ = -0.3588 rad

X-posunutí: x0 = 15.3333

Y-posunutí: y0 = q = 5.75

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 5.3839

Délka úsečky AB: |AB| = 8.544

Vektor: AB = (8; -3)

Normálový vektor: n = (3; 8)

střed úsečky AB: M = [6; 3.5]

Rovnica osi úsečky: 8x-3y-37.5 = 0


Vektor OA = (2; 5) ;   |OA| = 5.3852
Vektor OB = (10; 2) ;   |OB| = 10.198
Skalární součin OA .OB = 30
Úhel ∠ AOB = 56°53'19″ = 0.9929 rad