Směrnice a rovnice přímky 8x-3y=24


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[3; 0] a B[6; 8]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 2.6667x-8

Normálový tvar rovnice přímky: 8x-3y-24 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 3t+3
y = 8t      ; t ∈ R

Směrnice: k = 2.6667

Směrový úhel přímky: φ = 69°26'38″ = 1.212 rad

X-posunutí: x0 = 3

Y-posunutí: y0 = q = -8

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 2.809

Délka úsečky AB: |AB| = 8.544

Vektor: AB = (3; 8)

Normálový vektor: n = (8; -3)

střed úsečky AB: M = [4.5; 4]

Rovnica osi úsečky: 3x+8y-45.5 = 0


Vektor OA = (3; 0) ;   |OA| = 3
Vektor OB = (6; 8) ;   |OB| = 10
Skalární součin OA .OB = 18
Úhel ∠ AOB = 53°7'48″ = 0.9273 rad