Směrnice a rovnice přímky 3x+5y=49


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[3; 8] a B[8; 5]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -0.6x+9.8

Normálový tvar rovnice přímky: 3x+5y-49 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 5t+3
y = -3t+8      ; t ∈ R

Směrnice: k = -0.6

Směrový úhel přímky: φ = -30°57'50″ = -0.5404 rad

X-posunutí: x0 = 16.3333

Y-posunutí: y0 = q = 9.8

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 8.4034

Délka úsečky AB: |AB| = 5.831

Vektor: AB = (5; -3)

Normálový vektor: n = (3; 5)

střed úsečky AB: M = [5.5; 6.5]

Rovnica osi úsečky: 5x-3y-8 = 0


Vektor OA = (3; 8) ;   |OA| = 8.544
Vektor OB = (8; 5) ;   |OB| = 9.434
Skalární součin OA .OB = 64
Úhel ∠ AOB = 37°26'19″ = 0.6534 rad