Směrnice a rovnice přímky 7x-3y=40


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[7; 3] a B[10; 10]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 2.3333x-13.3333

Normálový tvar rovnice přímky: 7x-3y-40 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 3t+7
y = 7t+3      ; t ∈ R

Směrnice: k = 2.3333

Směrový úhel přímky: φ = 66°48'5″ = 1.1659 rad

X-posunutí: x0 = 5.7143

Y-posunutí: y0 = q = -13.3333

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 5.2523

Délka úsečky AB: |AB| = 7.6158

Vektor: AB = (3; 7)

Normálový vektor: n = (7; -3)

střed úsečky AB: M = [8.5; 6.5]

Rovnica osi úsečky: 3x+7y-71 = 0


Vektor OA = (7; 3) ;   |OA| = 7.6158
Vektor OB = (10; 10) ;   |OB| = 14.1421
Skalární součin OA .OB = 100
Úhel ∠ AOB = 21°48'5″ = 0.3805 rad