Mapa 2

V jaké měřítku je zhotovena mapa, jestliže vzdálenosti 2.7 km odpovídá na mapě úsečka dlouhá 2 cm?

Výsledek

M 1:  135000

Řešení:

Textové řešení M 1:=Napište nám komentář ke příkladu a řešení (například pokud je stále něco nejasné ...):

0 komentářů:
1st comment
Buďte první, kdo napíše komentář!
avatar
Chcete proměnit jednotku délky? Potřebujete pomoci sčítat, zkrátít či vynásobit zlomky? Zkuste naši zlomkovou kalkulačku.

Další podobné příklady:

 1. Střed úsečky
  midpoint-segment Bod A má souřadnice [-18; -12] a střed úsečky AB je bod [-11; -20]. Jaké jsou souřadnice bodu B?
 2. Úsečka
  segment_AB Vypočítejte délku úsečky AB, jestliže souřadnice koncových bodů jsou A[1, -10] a B[8, -7].
 3. Střední příčka
  stredne_pricky Střední příčka rovnoramenného trojúhelníku má délku 3 cm. Určete délky jeho stran, jestliže obvod je 16 cm.
 4. Úsečku
  lines_7 Úsečku dlouhou 4 cm zvětšete v poměru 5/2. Kolik cm bude měřit nová úsečka?
 5. Úsečka
  line-segment.JPG Úsečka je dána dvěma body L [16, -17] a M [-13, 12]. Vypočítejte souřadnice bodu na úsečce, který leží v 4/5 vzdálenosti mezi L a M.
 6. Vzdálenost bodů
  distance Vypočítejte vzdálenost bodů N[6; -2] a Q[-7; -2].
 7. V lichoběžníku
  intersect_trapezoid_diagonals V lichoběžníku ABCD známe AB = 8 cm, výšku lichoběžníku 6 cm a průsečík úhlopříček je od AB vzdálen 4 cm. Vypočítejte obsah lichoběžníku.
 8. Směrnice
  lines.JPG Vypočítejte sklon přímky, která prochází body [66, 26] a [-65, -48].
 9. Lichoběžník MO-5-Z8
  lichobeznik_mo_z8 Lichoběžník ABCD je úsečkou CE rozdělen na trojúhelník a rovnoběžník, viz obrázek. Bod F je středem úsečky CE, přímka DF prochází středem úsečky BE a obsah trojúhelníku CDE je 3 cm2. Určete obsah lichoběžníku ABCD.
 10. Úsečka
  abs Která z dvojic čísel ohraničuje na číselné ose nejdelší úsečku: ?
 11. Pravoúhlý lichoběžník
  rt_licho V pravoúhlém lichoběžníku ABCD platí: /AB/ = /BC/ = /AC/. Délka střední příčky je 6 cm. Vypočítej obvod a obsah lichoběžníku.
 12. Kolmice
  slopeplane Jaký je sklon(směrnice) kolmé sečny úsečky AB, pokud súradnice A[-1,6] a B[6,-4]?
 13. Úsečky
  segments Úsečky délek 85 cm a 1.2 dm máme rozdělit na stejné díly tak, aby jejich délka v centimetrech byla vyjádřena celým číslem. Kolika způsoby je můžeme dělit?
 14. Kužel
  cones_1 Úsečka ležící na přímce y = -10x +10, která se nachází v kvadrantu I se otáčí okolo osy ya tím je tvořen kužel. Jaký je objem kužele?
 15. Přímka
  negative_slope Daná je přímka, která prochází body A [-3; 22] a B [33; -2]. Určete počet všech bodů této přímky, jejichž obě souřadnice jsou kladná celá čísla.
 16. Tři body
  fun2 Vyznač v rovině tři libovolně body E, F a G tak aby neležely na jedné přímce. a) narysuj úsečku FG b) sestrojil polopriamku EG c) narysuj přímku EF
 17. Těžiště
  center_triangle V trojúhelníku ABC leží bod D[-5,-9,4], který je středem strany |BC| a bod G, který je těžištěm trojúhelníku G[-8,7,1]. Najděte souřadnice vrcholu A[x,y,z].