Nakloněna rovina

Na nakloněnou rovinu s úhlem sklonu 30° položím těleso (hmotný bod) o hmotnosti 3 kg. Urči s jakým zrychlením se těleso na nakloněné rovině pohybuje.

Výsledek

a =  4.91 m/s2

Řešení:

Textové řešení a =Napište nám komentář ke příkladu a řešení (například pokud je stále něco nejasné ...):

1 komentář:
#1
Mo-radce
kedze sin 30 = 1/2; cize vysledne zrychleni je polovice tihoveho zrychleni

avatar

Vyzkoušejte také naši kalkulačku pravouhlého trojuholníka. Nejpřirozenější aplikací trigonometrie a goniometrických funkcí představuje výpočet trojúhelníků. Běžné i méně běžné výpočty různých typů trojúhelníků nabízí naše trigonometrická kalkulačka trojúhelníku. Slovo trigonometrie pochází z řečtiny a doslovně znamená výpočet trojúhelníku. Nejpřirozenější aplikací trigonometrie a goniometrických funkcí představuje výpočet trojúhelníků. Běžné i méně běžné výpočty různých typů trojúhelníků nabízí naše trigonometrická kalkulačka trojúhelníku. Slovo trigonometrie pochází z řečtiny a doslovně znamená výpočet trojúhelníku. Vyzkoušejte také naši trigonometrickou trojúhelníkovou kalkulačku. Vyzkoušejte také naši trigonometrickou trojúhelníkovou kalkulačku.

Další podobné příklady:

 1. Smernicový tvar
  lines_2 Najděte rovnici přímky procházející bodem X [7, 10] a sklonem - směrnicí 0.8. Odpověď zapište ve tvaru y = ax + b, kde a, b jsou konstanty.
 2. Kružnice
  kruznica Kružnice se dotýká dvou rovnoběžek p a q, její střed leží na přímce a, která je sečnou obou přímek. Napište její rovnici a určete souřadnice středu a poloměru. p: 5x-3y-4 = 0 q: -5x+3y-14 = 0 a: -x-y+6 = 0
 3. Trojúhelník
  sedlo Je dán trojúhelník KLM souřadnicemi vrcholů v rovině: K[13, -4] L[17, 13] M[4, -15]. Vypočítejte jeho obsah a vnitřní úhly.
 4. Pravoúhlý trojúhelník
  vertex_triangle_right LMN je pravoúhlý trojúhelník s vrcholy L (1,3), M (3,5) a N (6, n). Pokud je úhel LMN 90°, najděte n.
 5. Těžiště
  center_triangle V trojúhelníku ABC leží bod D[-5,-9,4], který je středem strany |BC| a bod G, který je těžištěm trojúhelníku G[-8,7,1]. Najděte souřadnice vrcholu A[x,y,z].
 6. Výška parametrická
  vectors_3 Napište parametrické rovnice výšky Vc v trojúhelníku ABC: A=[5;6], B=[-2;4], C=[6;-1]
 7. Přímka
  negative_slope Daná je přímka, která prochází body A [-3; 22] a B [33; -2]. Určete počet všech bodů této přímky, jejichž obě souřadnice jsou kladná celá čísla.
 8. Sklon
  slope Jaká je směrnice přímky se sklonem 192°?
 9. Kolmice
  slopeplane Jaký je sklon(směrnice) kolmé sečny úsečky AB, pokud súradnice A[-1,6] a B[6,-4]?
 10. Směrnice
  lines.JPG Vypočítejte sklon přímky, která prochází body [66, 26] a [-65, -48].
 11. Kužel
  cones_1 Úsečka ležící na přímce y = -10x +10, která se nachází v kvadrantu I se otáčí okolo osy ya tím je tvořen kužel. Jaký je objem kužele?
 12. Dvě síly
  forces_1 Dvě síly F1 = 580N a F2 = 630N svírají úhel 59 stupňů. Vypočítejte jejich výslednici F.
 13. XY trojúhelník
  triangle Vypočítejte obsah trojúhelníku, který tvoří přímka 9x-8y-55=0 se souřadnicovými osami.
 14. Úhel mezi vektory
  arccos Najděte úhel mezi danými vektory a zaokrouhlete výsledek na desetinu stupně. u = (13, -4)​​ a v = (12, -14)
 15. Odchylka přímek
  angle_two_lines Vypočítejte úhel těchto dvou přímek: ? ?
 16. Soustava souřadnic
  axes Ve pravoúhlej soustave souřadnic je narýsováná úsečka AB s koncovými body A [1;6] a B [5;2]. Určete souřadnice středu teto usečky zobrazene ve středové souměrnosti podle počatku soustavy souřadnic.
 17. Přímka
  img2 Přímka p prochází bodem A[-7, -2] a má směrový vektor v=(-5, 2). Leží bod B[-2, -4] na přímce p?