Průměry

Narýsujte kružnici k/S 4,5 cm/. Dále narýsujte:

a/dva navzájem kolmé průměry AB a CD
b/dva poloměry SA a SE, které svírají úhel 75 stupňů
c/tětivu /KL/= 4 cm
d/tětivu /MN/, která je kolmá ke KL


Napište nám komentář ke příkladu a řešení (například pokud je stále něco nejasné ...):

1 komentář:
#1
Hynek
Zadané parametry nejcou na obrázku,jak má tomu člověk rozumět.

avatar

K vyřešení tohoto příkladu jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Další podobné příklady:

 1. Množina bodů Z7–I–5.
  triangles_12 Je dán trojúhelník ABC se stranami /AB/=3 cm, /BC/= 10 cm a úhlem ABC = 120°. Narýsujte všechny body X tak, aby platilo, že trojúhelník BCX je rovnoramenný a současně trojúhelník ABX je rovnoramenný se základnou AB.
 2. Tetiva
  chord_1 Bod na kružnici je krajním bodem průměru a tětivy velikosti poloměru. Jaký úhel svírá průměr s tětivou?
 3. Osmiúhelník
  220px-N_uholnik Sestrojte pravidelný osmiúhelník ABCDEFGH vepsaný kružnici k (S; r =2,5 cm). Zvolte bod S´ tak, aby |SS'| = 4.5 cm. Sestrojte S(S') : ABCDEFGH - A'B'C'D'E'F'G'H'.
 4. Kružnice 5
  bavlnka Vypočítejte poloměr a průměr kružnice, která má délku 89.04 cm.
 5. Důl
  minetower Kolo tažné věže má průměr 3 m. O kolik metrů vystoupí kabina výtahu, když se kolo otočí 48-krát?
 6. Dvě kružnice
  two_circles Dvě kružnice s poloměry 4 cm a 3 cm mají středy vzdáleny 0,5 cm. Kolik společných bodů mají tyto kružnice?
 7. Sestroj OP
  tecna Je dána kružnice k (S; 2,5 cm) a vnější přímka p. Sestroj tečnu t této kružnice, která s přímkou p svírá úhel 60°. Kolik řešení ma úkol?
 8. Poloměr kruhové podstavy
  kruh Určete poloměr kruhové podstavy nádoby, jejíž obvod je 2,51 m. Výsledek určete s přesností na jedno desetinné místo v metrech. Přes znak π
 9. Kruhový disk
  vysek.JPG Obvod disku je 78,5 cm. Jaký je obvod kruhového výseku 32° na tomto disku?
 10. Thalet
  thalet_theorem Jsou dány dva body K a L, KL= 4 cm. Sestroj přímku p, která prochází bodem K a od bodu L má vzdálenost 4 cm.
 11. 10 dílů
  circle_div Jak rozdělit kruh na 10 dílů (geometricky)?
 12. Kruhový záhon 2
  circular_flowerbed_1 Kolem kruhové travnaté plochy je 2 m široký chodník. Vnější okraj chodníku tvoří obrubník, jehož délka je 157 m. Obrubník i vnitřní strana chodníku spolu tvoří soustředné kružnice. Vypočtěte obsah kruhové travnaté plochy a výsledek zaokrouhlete na desítky
 13. Věžní 2
  veza_3 Věžní hodiny mají malou ručičku délky 1m. Jakou dráhu opíše hrot malé ručičky za 1 den?
 14. Úhly
  angles Je pravda že sousední úhly nemají společné rameno?
 15. Součet a rozdíl úhlů
  blbost Vypočtěte součet a rozdíl úhlů alfa a beta. Alfa=60°30' ,beta=29°35'.
 16. Sestrojte
  triangle1 Sestrojte trojúhelník ABC, jsou-li dány délky stran c = 8 cm , a = 5 cm a délka výšky Vc = 3,5 cm. Provedte rozbor, zapište postup konstrukce, provedte ji a určete počet řešení.
 17. Procenta
  percents2_10 O kolik procent je 900 větší než číslo 750?