Kružnice

Napište rovnici kružnice která procházi bodem [0,5] a dotýka se osy x v bode [3,0]:

(x-x_S)**2+(y-y_S)**2=r**2 $  $

Výsledek

xS =  3
yS =  3.4
r =  3.4

Řešení:

Textové řešení r =Napište nám komentář ke příkladu a řešení (například pokud je stále něco nejasné ...):

0 komentářů:
1st comment
Buďte první, kdo napíše komentář!
avatar
Pythagorova věta je základ výpočtů kalkulačky pravouhlého trojuholníka. Máte soustavu rovnic a hledáte kalkulačku soustavy lineárních rovnic? Základem výpočtů v analytické geometrii je dobrá kalkulačka rovnice přímky, která ze souřadnic dvou bodů v rovině vypočítá smernicový, normálový i parametrický tvar přímky, směrnici, směrový úhel, směrový vektor, délku úsečky, průsečíky se souřadnicovým osami atd.

Další podobné příklady:

 1. Kružnice
  kruznica Kružnice se dotýká dvou rovnoběžek p a q, její střed leží na přímce a, která je sečnou obou přímek. Napište její rovnici a určete souřadnice středu a poloměru. p: 5x-3y-4 = 0 q: -5x+3y-14 = 0 a: -x-y+6 = 0
 2. Kružnice
  circles_2 Kružnice k má střed S[-10; -3] a největší tětiva má délku 6. Kolik společných bodů má kružnice se souřadnicovými osami?
 3. Kružnice
  circles Z rovnice kružnice: ? Vypočítejte souřadnice středu kružnice S [x0, y0] a poloměr kružnice r.
 4. Střed
  circle Vypočítejte súradnice středu kružnice: ?
 5. Dvě síly
  forces_1 Dvě síly F1 = 580N a F2 = 630N svírají úhel 59 stupňů. Vypočítejte jejich výslednici F.
 6. Kolmice
  perpendicular Určitě směrnici přímky kolmé na přímku p: y = -6x +4.
 7. Síly
  ijk Na bod B působí tři navzájem kolmé síly F1 = 15 N, F2 = 7 N, F3 = 20 N. Určete výslednici F a úhly, které svírá výslednice se složkami F1, F2, F3.
 8. Trojúhelník
  sedlo Je dán trojúhelník KLM souřadnicemi vrcholů v rovině: K[13, -4] L[17, 13] M[4, -15]. Vypočítejte jeho obsah a vnitřní úhly.
 9. Úhel mezi vektory
  arccos Najděte úhel mezi danými vektory a zaokrouhlete výsledek na desetinu stupně. u = (13, -4)​​ a v = (12, -14)
 10. Vzdálenost bodů
  distance Vypočítejte vzdálenost bodů N[6; -2] a Q[-7; -2].
 11. Určete
  tr_triangle_axes Určete obsah trojúhelníku daného přímkou -7x + 7y + 63 = 0 a souřadnicovými osy x a y.
 12. XY trojúhelník
  triangle Vypočítejte obsah trojúhelníku, který tvoří přímka 9x-8y-55=0 se souřadnicovými osami.
 13. Těžiště
  triangle_axis Vypočítejte souřadnice těžiště T [x, y] trojúhelníku ABC; A[21,-5] B[-10,-26] C[-10,30]
 14. Sklon
  slope Jaká je směrnice přímky se sklonem 192°?
 15. Rýchlosti slovenských vlakov
  zssk_train Rudolf se rozhodl cestovat vlakem ze stanice 'Ostratice' do stanice 'Trenčín'. V jízdních řádech našel vlak Os 5409 : km0Chynorany15:175Ostratice15:2315:238Rybany15:2715:2710Dolné Naštice15:3115:3114Bánovce nad Bebravou15:3515:3616Horné Ozorovce15:3915:
 16. Odchylka přímek
  angle_two_lines Vypočítejte úhel těchto dvou přímek: ? ?
 17. Kolmice
  slopeplane Jaký je sklon(směrnice) kolmé sečny úsečky AB, pokud súradnice A[-1,6] a B[6,-4]?