Podobnost trojúhelníků - slovní úlohy

 1. Obrácená Pythagorova věta
  pytagors Dané jsou délky stran trojúhelníku. Rozhodněte, který z nich je pravoúhlý: Δ ABC: 87 mm, 57 mm, 60 mm ? Δ DEF: 80 m, 64 m, 48 m ? Δ GHI: 24 dm, 30 dm, 18 dm ? Δ JKL: 36 m, 85 m, 77 m ? Δ MNO: 72 mm, 90 mm, 54 mm ?
 2. Železnice
  railways Železnice má stoupání 6.2 ‰. Jaký je výškový rozdíl dvou míst na trati vzdálených navzájem 4960 metrů?
 3. Podobnost
  similar_triangle Jsou dva pravoúhlé trojúhelníky navzájem podobné, pokud první má ostrý úhel 50° a druhý má ostrý úhel 20°?
 4. Šestiúhelník
  hexagon Je dán pravidelný šestiúhelník ABCDEF. Je-li obsah trojúhelníku ABC roven 12, pak obsah šestiúhelníku ABCDEF je roven? Nevím, jak na to jednoduše přijít....
 5. Stoupání
  Mazda_RX7_1 Na dopravní značce, která informuje o stoupání, je napsáno 9.9%. Auto prošlo 10 km po této cestě. Jaký výškový rozdíl auto překonalo?
 6. Koeficient podobnosti
  eqlateral_triangles Poměr podobnosti dvou rovnostranných trojúhelníků je 3.2 (t.j. 16:5). Délka strany menšího trojúhelníku je 6.5 cm. Vypočítejte obvod a obsah většího trojúhelníku.
 7. Stoupání
  scenic_road Cesta má stoupání 1:18. Jak velký úhel odpovídá takovému stoupání?
 8. MO - trojúhelníky
  metal Na stranách AB a AC trojúhelníku ABC lěží po řadě body E a F, na úsečce EF leží bod D. Přmky EF a BC jsou rovnoběžné a součastně platí FD : DE = AE : EB = 2:1. Trojúhelník ABC má obsah 27 hektarů a úsečkami EF, AD a DB je rozdělen na čtyři části . Určete
 9. Geodet
  XY Pole tvaru všeobecného trojuholníka ABC so stranou AB, kde |AB| = 150 m sa má cestou XY rovnobežnou so stranou AB rozdeliť na dve časti rovnakých obsahov. Aká bude dĺžka úsečky XY? Pomožte geodetovi ...
 10. Trojúhelník KLB
  rovnostranny_trojuholnik Je dán rovnostranný trojúhelník ABC. Z bodu L který je středem strany BC tohoto trojúhelníku, je spuštěna kolmice k na stranu AB. Průsečík kolmice k a strany AB je označen jako bod K. Kolik % z obsahu trojúhelníku ABC tvoří trojúhelník KLB?
 11. Loď
  boat_ramp Síla 270 kg (2700 N) je nutná k vytažení lodě po rampě se sklonem 12° svírající s vodorovnou rovinou. Kolik váží loď?
 12. Sluneční paprsky
  sfinga-a-cheopsova-pyramida-w-4066 Dopadají-li sluneční paprsky pod úhlem 60°, vrhá slavná egyptská Cheopsova pyramida, která je dnes vysoká 137,3m , stín dlouhý 79,3m. Vypočítejte dnešní výšku sousední Chefrenovi pyramidy , jejíž stín měří v témže okamžiku 78,8 m, a dnešní výšku nedaleké
 13. Letadlo
  tu-144 Letec pod sebou vidí část zemského povrchu o rozloze 200 000 km2. Jak vysoko letí?
 14. PT- euklid. věty
  euklidova_veta_trojuhelnik_nakres Vypočítejte strany pravoúhlého trojúhelníku pokud odvěsna a = 6cm a úsek na přepony, který je přilehlý k druhé odvěsně Cb je 5cm.
 15. P trojúhelníky
  r_triangles Délky odpovídajících si stran dvou pravoúhlých trojúhelníků jsou v poměru 2:5. V jakém poměru jsou těžnice příslušné k přeponám těchto pravoúhlých trojúhelníků a v jakém poměru jsou obsahy těchto trojúhelníků? Menší pravoúhlý trojúhelník má odvěsny 6 cm
 16. Podobnost čtverců
  squares2_1 Poměr podobnosti čtverců ABCD a KLMN je 2,5. Obsah čtverce KLMN je větší než obsah čtverce ABCD se stranou a: ?
 17. Lichoběžník IV
  lichobeznik2 V lichoběžníku ABCD (AB||CD) platí |AB| = 15cm, |CD| = 7cm, |AC| = 12cm, AC je kolmé na BC. Jaký obsah má lichoběžník ABCD?
 18. Kosinus
  theta Určete kosinus nejmenšího vnitřního úhlu v pravoúhlém trojúhelníku s odvěsnami 11 a 2 a přeponou 11.18.
 19. Vidět harmonický
  HarmonicMean Je pravda že velikost střední příčky libovolného lichoběžníku je harmonickým průměrem velikostí jeho základen? Dokažte to. Střední příčka prochází průsečíkem jeho úhlopříček a je rovnoběžná se základnami.
 20. Nakloněna rovina
  naklonena_rovina Na nakloněnou rovinu s úhlem sklonu 30° položím těleso (hmotný bod) o hmotnosti 3 kg. Urči s jakým zrychlením se těleso na nakloněné rovině pohybuje.

Máš zajímavú úlohu, který nevíš vypočítat? Vlož ji a my Ti ji zkusíme vypočítat.Na tuto e mailovou adresu Vám odpovíme řešení; řešené příklady přibývají i zde. Pokud ji uvedete, uveďte ji bezchybně a zkontrolujte si zda nemáte plný mailbox.Vyzkoušejte také naši trigonometrickou trojúhelníkovou kalkulačku.