Přímka - slovní úlohy

 1. Odchylka přímek
  angle_two_lines Vypočítejte úhel těchto dvou přímek: ? ?
 2. Sklon
  slope Jaká je směrnice přímky se sklonem 192°?
 3. Kružnice
  kruznica Kružnice se dotýká dvou rovnoběžek p a q, její střed leží na přímce a, která je sečnou obou přímek. Napište její rovnici a určete souřadnice středu a poloměru. p: 5x-3y-4 = 0 q: -5x+3y-14 = 0 a: -x-y+6 = 0
 4. Šestiúhelník nepravidelný
  6uholnik_nepravidelny Na obrázku je čtverec ABCD, čtverec EF GD a obdélník HIJD. Body J a G leží na straně CD, přičemž platí |DJ| < |DG|, a body H a E leží na straně DA, přičemž platí |DH| < |DE|. Dále víme, že |DJ| = |GC|. Šestiúhelník ABCGF E má obvod 96 cm, šestiúhelník EF
 5. XY trojúhelník
  triangle Vypočítejte obsah trojúhelníku, který tvoří přímka 9x-8y-55=0 se souřadnicovými osami.
 6. Mistr pizza
  pizza_3 Mistr se vytahuje, že na 16 dílů rozdělí pizzu pěti rovnými řezy. Je to možné?
 7. Přímky
  lines_1 V kolika bodech se protne 18 různých přímek, pokud žádné dvě nejsou rovnoběžné?
 8. Kolmice
  slopeplane Jaký je sklon(směrnice) kolmé sečny úsečky AB, pokud súradnice A[-1,6] a B[6,-4]?
 9. Kolmice
  perpendicular Určitě směrnici přímky kolmé na přímku p: y = -6x +4.
 10. Kužel
  cones_1 Úsečka ležící na přímce y = -10x +10, která se nachází v kvadrantu I se otáčí okolo osy ya tím je tvořen kužel. Jaký je objem kužele?
 11. Přímka
  negative_slope Daná je přímka, která prochází body A [-3; 22] a B [33; -2]. Určete počet všech bodů této přímky, jejichž obě souřadnice jsou kladná celá čísla.
 12. Těžiště
  center_triangle V trojúhelníku ABC leží bod D[-5,-9,4], který je středem strany |BC| a bod G, který je těžištěm trojúhelníku G[-8,7,1]. Najděte souřadnice vrcholu A[x,y,z].
 13. Přímka
  img2 Přímka p prochází bodem A[-7, -2] a má směrový vektor v=(-5, 2). Leží bod B[-2, -4] na přímce p?
 14. Strana
  square_analytic_geometry Vypočítejte velikost strany čtverce ABCD s vrcholem A [0, 0], pokud úhlopříčka BD leží na přímce p: -7x -y -4 =0.
 15. Úhel přímek
  lines Vypočítejte úhel dvou přímek y=3x+9 a y=2x+4
 16. Žebřík
  rebrik_4 4m žebřík se dotýká krychle 1mx1m postavené u zdi. Jak vysoko na zdi dosáhne?
 17. Úhel
  atan Daná je přímka p určena rovnicí ?. Vypočítejte ve stupních velikost úhlu přímky p s osou y.
 18. Kružnice
  pyt_theorem V kružnici s poloměrem 7.5 cm jsou sestrojeny 2 rovnoběžné tětivy, jejichž délky jsou 9 cm a 12 cm. Vypočítejte vzdálenost těchto tětiv (pokud jsou možné dvě řešení napište obě).
 19. Kružnice
  circles Kolik různých kružnic je určeno 19 body v rovině, jestliže 5 z nich leží v jedné přímce?
 20. Tachometr
  tatra-dakar2 Tachometr tatrovky ukazuje počáteční stav 856664 km dnes ráno. Tatrovka se dnes pohybuje průměrnou rychlostí 40 km/h. Určitě funkci která popisuje stav tachometru tatrovky v závislosti od času, ve kterém se tatrovka dnes ráno začala pohybovat. Jaký je sta

Máš zajímavú úlohu, který nevíš vypočítat? Vlož ji a my Ti ji zkusíme vypočítat.Na tuto e mailovou adresu Vám odpovíme řešení; řešené příklady přibývají i zde. Pokud ji uvedete, uveďte ji bezchybně a zkontrolujte si zda nemáte plný mailbox.