Odchylka přímek

Vypočítejte úhel těchto dvou přímek:

p: 4x -9y -2 =0 ; ;
q: -8x +10y =0 ; ;

Výsledek

α =  28.9 °

Řešení:

Textové řešení α =Napište nám komentář ke příkladu a řešení (například pokud je stále něco nejasné ...):

1 komentář:
#1
Matikarka
no interne to pocitame cez funkcii atan2  co je pocitacovy arctan (y,x)  definovany aj tam kde by sa delilo nulou.

https://en.wikipedia.org/wiki/Atan2

avatar

Základem výpočtů v analytické geometrii je dobrá kalkulačka rovnice přímky, která ze souřadnic dvou bodů v rovině vypočítá smernicový, normálový i parametrický tvar přímky, směrnici, směrový úhel, směrový vektor, délku úsečky, průsečíky se souřadnicovým osami atd. Nejpřirozenější aplikací trigonometrie a goniometrických funkcí představuje výpočet trojúhelníků. Běžné i méně běžné výpočty různých typů trojúhelníků nabízí naše trigonometrická kalkulačka trojúhelníku. Slovo trigonometrie pochází z řečtiny a doslovně znamená výpočet trojúhelníku.

Další podobné příklady:

 1. Úhel přímek
  lines Vypočítejte úhel dvou přímek y=x-21 a y=-2x+14
 2. Určete 3
  lines_9 Určete průsečík dvou přímek p a q je-li. : p:3y+2x-5=0 q:4x+7y-11=0
 3. Úhel
  atan Daná je přímka p určena rovnicí ?. Vypočítejte ve stupních velikost úhlu přímky p s osou y.
 4. Skalární součin
  dot_product Vypočítejte u.v když |v| = 5, |v| = 2 a když vektory u, v, svírají úhel: a) 60° b) 45° c) 120°
 5. Jehlan
  jehlan Je dán jehlan, podstava a = 5 cm, výška v = 8 cm; a) urči odchylku roviny ABV od roviny podstavy b) odchylku protějších bočních hran
 6. Silnice
  atan Na přímém úseku silnice je vyznačeno klesání 12 procent. Jaký úhel svírá směr silnice se směrem vodorovným?
 7. Sklon
  slope Jaká je směrnice přímky se sklonem -221°?
 8. Cotangens
  sin_cos Pokud je úhel α ostrý úhel, pro který platí cotg α = 1/3. Určitě hodnoty sin α, cos α, tg α.
 9. Tvar
  complex_fnc Určete goniometricky tvar komplexního čísla ?.
 10. Referenční úhel
  anglemeter Najděte referenční úhel následujících úhlů:
 11. Zo 6 na 3
  thales_1 Chceme dokázat sporem tvrzení: Pokud je přirozené číslo n rozdělitelné šesti, potom n je dělitelné třemi. Z jakého předpokladu budeme vycházet?
 12. Přímka
  skew_lines Je pravda že přímky které se neprotínají jsou rovnoběžné?
 13. Souměrnost dle roviny
  roviny Určete obraz bodu A (3, -4, -6) v souměrnosti, která je určena rovinou x-y-4z-13 = 0
 14. Přímka
  img2 Přímka p prochází bodem A[-7, -10] a má směrový vektor v=(-3, 0). Leží bod B[23, -10] na přímce p?
 15. Kolineární body
  collinear Ukažte, že body A (-1,3), B (3,2), C (11,0) jsou kolineární (leží na jedné přímce).
 16. Těžiště
  center_triangle V trojúhelníku ABC leží bod D[1,-2,6], který je středem strany |BC| a bod G, který je těžištěm trojúhelníku G[8,1,-3]. Najděte souřadnice vrcholu A[x,y,z].
 17. Rovnice
  calculator_2 Rovnice ? má jeden kořen x1 = 8. Určitě koeficient b a druhý kořen x2.