Kvadratická rovnica kalkulačka

Kvadratická rovnica má základný tvar: ax**2+bx+c=0 ; ;
eq2
Zadajte koeficienty a,b,c kvadratickej rovnice v jej základnom-normovanom tvare. Riešením kvadratickej rovnice sú zvyčajne dva rôzne reálne alebo komplexné korene, prípadne jeden dvojnásobný koreň. Výpočet priebeha pomocou diskriminantu.


Výpočet:

9r**2+27r +27 = 819.3296 ; ; 9r**2 +27r -792.33 =0 ; ; a=9; b=27; c=-792.33 ; ; D = b**2 - 4ac = 27**2 - 4 * 9 * (-792.33) = 29252.8656 ; ; D>0 ; ; ; ; r_{1,2} = fraction{ -b ± sqrt{ D } }{ 2a } = fraction{ -27 ± sqrt{ 29252.87 } }{ 18 } ; ; r_{1,2} = -1.5 ± 9.5019272898829 ; ; r_{1} = 8.0019272898829 ; ; r_{2} = -11.001927289883 ; ; ; ; text{ Sucinovy tvar: } ; ; 9 (r -8.0019272898829) (r +11.001927289883) = 0 ; ;

Textové riešenie:

9r2+27r-792.3296=0 ... kvadratická rovnica

Diskriminant:
D = b2 - 4ac = 29252.8656
D>0 ... Rovnica má dva rôzne reálne korene

r1 = 8.0019272898829
r2 = -11.001927289883

P = {8.0019272898829; -11.001927289883}