Kvadratická rovnica kalkulačka

Kvadratická rovnica má základný tvar: ax**2+bx+c=0 ; ;
eq2
Zadajte koeficienty a,b,c kvadratickej rovnice v jej základnom-normovanom tvare. Riešením kvadratickej rovnice sú zvyčajne dva rôzne reálne alebo komplexné korene, prípadne jeden dvojnásobný koreň. Výpočet priebeha pomocou diskriminantu.


Výpočet:

t**2+11t-12=0 ; ; t**2 +11t -12 =0 ; ; a=1; b=11; c=-12 ; ; D = b**2 - 4ac = 11**2 - 4 * 1 * (-12) = 169 ; ; D>0 ; ; ; ; t_{1,2} = fraction{ -b ± sqrt{ D } }{ 2a } = fraction{ -11 ± sqrt{ 169 } }{ 2 } ; ; t_{1,2} = fraction{ -11 ± 13 }{ 2 } ; ; t_{1,2} = -5.5 ± 6.5 ; ; t_{1} = 1 ; ; t_{2} = -12 ; ; ; ; text{ Sucinovy tvar: } ; ; (t -1) (t +12) = 0 ; ;

Textové riešenie:

t2+11t-12=0 ... kvadratická rovnica

Diskriminant:
D = b2 - 4ac = 169
D>0 ... Rovnica má dva rôzne reálne korene

t1 = 1
t2 = -12

P = {1; -12}