Smernica a rovnica priamky 9x-5y=-5


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:
Line slope diagram

Priamka vedená bodmi A[0; 1] a B[5; 10]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 1.8x+1

Normálový tvar rovnice priamky: 9x-5y+5 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 5t
y = 9t+1      ; t ∈ R

Smernica: k = 1.8

Smerový uhol priamky: φ = 60°56'43″ = 1.0637 rad

X-posunutie: x0 = -0.5556

Y-posunutie: y0 = q = 1

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 0.4856

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 10.2956

Vektor: AB = (5; 9)

Normálový vektor: n = (9; -5)

Stred úsečky AB: M = [2.5; 5.5]

Rovnica osi úsečky: 5x+9y-62 = 0


Vektor OA = (0; 1) ;   |OA| = 1
Vektor OB = (5; 10) ;   |OB| = 11.1803
Skalárny súčin OA .OB = 10
Uhol ∠ AOB = 26°33'54″ = 0.4636 rad