Smernica a rovnica priamky x-8y=-8


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[0; 1] a B[8; 2]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.125x+1

Normálový tvar rovnice priamky: x-8y+8 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 8t
y = t+1      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.125

Smerový uhol priamky: φ = 7°7'30″ = 0.1244 rad

X-posunutie: x0 = -8

Y-posunutie: y0 = q = 1

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 0.9923

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 8.0623

Vektor: AB = (8; 1)

Normálový vektor: n = (1; -8)

Stred úsečky AB: M = [4; 1.5]

Rovnica osi úsečky: 8x+y-33.5 = 0


Vektor OA = (0; 1) ;   |OA| = 1
Vektor OB = (8; 2) ;   |OB| = 8.2462
Skalárny súčin OA .OB = 2
Uhol ∠ AOB = 75°57'50″ = 1.3258 rad