Smernica a rovnica priamky 5x+y=10


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[0; 10] a B[1; 5]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -5x+10

Normálový tvar rovnice priamky: 5x+y-10 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = t
y = -5t+10      ; t ∈ R

Smernica: k = -5

Smerový uhol priamky: φ = -78°41'24″ = -1.3734 rad

X-posunutie: x0 = 2

Y-posunutie: y0 = q = 10

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 1.9612

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 5.099

Vektor: AB = (1; -5)

Normálový vektor: n = (5; 1)

Stred úsečky AB: M = [0.5; 7.5]

Rovnica osi úsečky: x-5y+37 = 0


Vektor OA = (0; 10) ;   |OA| = 10
Vektor OB = (1; 5) ;   |OB| = 5.099
Skalárny súčin OA .OB = 50
Uhol ∠ AOB = 11°18'36″ = 0.1974 rad