Smernica a rovnica priamky 3x-8y=-16


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[0; 2] a B[8; 5]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.375x+2

Normálový tvar rovnice priamky: 3x-8y+16 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 8t
y = 3t+2      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.375

Smerový uhol priamky: φ = 20°33'22″ = 0.3588 rad

X-posunutie: x0 = -5.3333

Y-posunutie: y0 = q = 2

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 1.8727

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 8.544

Vektor: AB = (8; 3)

Normálový vektor: n = (3; -8)

Stred úsečky AB: M = [4; 3.5]

Rovnica osi úsečky: 8x+3y-42.5 = 0


Vektor OA = (0; 2) ;   |OA| = 2
Vektor OB = (8; 5) ;   |OB| = 9.434
Skalárny súčin OA .OB = 10
Uhol ∠ AOB = 57°59'41″ = 1.0122 rad