Smernica a rovnica priamky x-9y=-18


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[0; 2] a B[9; 3]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.1111x+2

Normálový tvar rovnice priamky: x-9y+18 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 9t
y = t+2      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.1111

Smerový uhol priamky: φ = 6°20'25″ = 0.1107 rad

X-posunutie: x0 = -18

Y-posunutie: y0 = q = 2

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 1.9878

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 9.0554

Vektor: AB = (9; 1)

Normálový vektor: n = (1; -9)

Stred úsečky AB: M = [4.5; 2.5]

Rovnica osi úsečky: 9x+y-43 = 0


Vektor OA = (0; 2) ;   |OA| = 2
Vektor OB = (9; 3) ;   |OB| = 9.4868
Skalárny súčin OA .OB = 6
Uhol ∠ AOB = 71°33'54″ = 1.249 rad