Smernica a rovnica priamky 2x+y=3


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[0; 3] a B[1; 1]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -2x+3

Normálový tvar rovnice priamky: 2x+y-3 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = t
y = -2t+3      ; t ∈ R

Smernica: k = -2

Smerový uhol priamky: φ = -63°26'6″ = -1.1071 rad

X-posunutie: x0 = 1.5

Y-posunutie: y0 = q = 3

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 1.3416

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 2.2361

Vektor: AB = (1; -2)

Normálový vektor: n = (2; 1)

Stred úsečky AB: M = [0.5; 2]

Rovnica osi úsečky: x-2y+3.5 = 0


Vektor OA = (0; 3) ;   |OA| = 3
Vektor OB = (1; 1) ;   |OB| = 1.4142
Skalárny súčin OA .OB = 3
Uhol ∠ AOB = 45° = 0.7854 rad