Smernica a rovnica priamky 2x+9y=27


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[0; 3] a B[9; 1]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -0.2222x+3

Normálový tvar rovnice priamky: 2x+9y-27 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 9t
y = -2t+3      ; t ∈ R

Smernica: k = -0.2222

Smerový uhol priamky: φ = -12°31'44″ = -0.2187 rad

X-posunutie: x0 = 13.5

Y-posunutie: y0 = q = 3

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 2.9286

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 9.2195

Vektor: AB = (9; -2)

Normálový vektor: n = (2; 9)

Stred úsečky AB: M = [4.5; 2]

Rovnica osi úsečky: 9x-2y-36.5 = 0


Vektor OA = (0; 3) ;   |OA| = 3
Vektor OB = (9; 1) ;   |OB| = 9.0554
Skalárny súčin OA .OB = 3
Uhol ∠ AOB = 83°39'35″ = 1.4601 rad