Smernica a rovnica priamky 2x+3y=12


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[0; 4] a B[3; 2]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -0.6667x+4

Normálový tvar rovnice priamky: 2x+3y-12 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 3t
y = -2t+4      ; t ∈ R

Smernica: k = -0.6667

Smerový uhol priamky: φ = -33°41'24″ = -0.588 rad

X-posunutie: x0 = 6

Y-posunutie: y0 = q = 4

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 3.3282

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 3.6056

Vektor: AB = (3; -2)

Normálový vektor: n = (2; 3)

Stred úsečky AB: M = [1.5; 3]

Rovnica osi úsečky: 3x-2y+1.5 = 0


Vektor OA = (0; 4) ;   |OA| = 4
Vektor OB = (3; 2) ;   |OB| = 3.6056
Skalárny súčin OA .OB = 8
Uhol ∠ AOB = 56°18'36″ = 0.9828 rad