Smernica a rovnica priamky x+4y=16


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[0; 4] a B[4; 3]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -0.25x+4

Normálový tvar rovnice priamky: x+4y-16 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 4t
y = -t+4      ; t ∈ R

Smernica: k = -0.25

Smerový uhol priamky: φ = -14°2'10″ = -0.245 rad

X-posunutie: x0 = 16

Y-posunutie: y0 = q = 4

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 3.8806

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 4.1231

Vektor: AB = (4; -1)

Normálový vektor: n = (1; 4)

Stred úsečky AB: M = [2; 3.5]

Rovnica osi úsečky: 4x-y-4.5 = 0


Vektor OA = (0; 4) ;   |OA| = 4
Vektor OB = (4; 3) ;   |OB| = 5
Skalárny súčin OA .OB = 12
Uhol ∠ AOB = 53°7'48″ = 0.9273 rad