Smernica a rovnica priamky x-4y=-16


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[0; 4] a B[4; 5]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.25x+4

Normálový tvar rovnice priamky: x-4y+16 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 4t
y = t+4      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.25

Smerový uhol priamky: φ = 14°2'10″ = 0.245 rad

X-posunutie: x0 = -16

Y-posunutie: y0 = q = 4

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 3.8806

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 4.1231

Vektor: AB = (4; 1)

Normálový vektor: n = (1; -4)

Stred úsečky AB: M = [2; 4.5]

Rovnica osi úsečky: 4x+y-12.5 = 0


Vektor OA = (0; 4) ;   |OA| = 4
Vektor OB = (4; 5) ;   |OB| = 6.4031
Skalárny súčin OA .OB = 20
Uhol ∠ AOB = 38°39'35″ = 0.6747 rad