Smernica a rovnica priamky 4x-9y=-36


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[0; 4] a B[9; 8]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.4444x+4

Normálový tvar rovnice priamky: 4x-9y+36 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 9t
y = 4t+4      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.4444

Smerový uhol priamky: φ = 23°57'45″ = 0.4182 rad

X-posunutie: x0 = -9

Y-posunutie: y0 = q = 4

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 3.6552

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 9.8489

Vektor: AB = (9; 4)

Normálový vektor: n = (4; -9)

Stred úsečky AB: M = [4.5; 6]

Rovnica osi úsečky: 9x+4y-64.5 = 0


Vektor OA = (0; 4) ;   |OA| = 4
Vektor OB = (9; 8) ;   |OB| = 12.0416
Skalárny súčin OA .OB = 32
Uhol ∠ AOB = 48°21'59″ = 0.8442 rad