Smernica a rovnica priamky 3x+2y=10


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[0; 5] a B[2; 2]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -1.5x+5

Normálový tvar rovnice priamky: 3x+2y-10 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 2t
y = -3t+5      ; t ∈ R

Smernica: k = -1.5

Smerový uhol priamky: φ = -56°18'36″ = -0.9828 rad

X-posunutie: x0 = 3.3333

Y-posunutie: y0 = q = 5

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 2.7735

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 3.6056

Vektor: AB = (2; -3)

Normálový vektor: n = (3; 2)

Stred úsečky AB: M = [1; 3.5]

Rovnica osi úsečky: 2x-3y+8.5 = 0


Vektor OA = (0; 5) ;   |OA| = 5
Vektor OB = (2; 2) ;   |OB| = 2.8284
Skalárny súčin OA .OB = 10
Uhol ∠ AOB = 45° = 0.7854 rad