Smernica a rovnica priamky x-2y=-10


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[0; 5] a B[2; 6]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.5x+5

Normálový tvar rovnice priamky: x-2y+10 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 2t
y = t+5      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.5

Smerový uhol priamky: φ = 26°33'54″ = 0.4636 rad

X-posunutie: x0 = -10

Y-posunutie: y0 = q = 5

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 4.4721

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 2.2361

Vektor: AB = (2; 1)

Normálový vektor: n = (1; -2)

Stred úsečky AB: M = [1; 5.5]

Rovnica osi úsečky: 2x+y-7.5 = 0


Vektor OA = (0; 5) ;   |OA| = 5
Vektor OB = (2; 6) ;   |OB| = 6.3246
Skalárny súčin OA .OB = 30
Uhol ∠ AOB = 18°26'6″ = 0.3218 rad