Smernica a rovnica priamky 3x+5y=25


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[0; 5] a B[5; 2]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -0.6x+5

Normálový tvar rovnice priamky: 3x+5y-25 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 5t
y = -3t+5      ; t ∈ R

Smernica: k = -0.6

Smerový uhol priamky: φ = -30°57'50″ = -0.5404 rad

X-posunutie: x0 = 8.3333

Y-posunutie: y0 = q = 5

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 4.2875

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 5.831

Vektor: AB = (5; -3)

Normálový vektor: n = (3; 5)

Stred úsečky AB: M = [2.5; 3.5]

Rovnica osi úsečky: 5x-3y-2 = 0


Vektor OA = (0; 5) ;   |OA| = 5
Vektor OB = (5; 2) ;   |OB| = 5.3852
Skalárny súčin OA .OB = 10
Uhol ∠ AOB = 68°11'55″ = 1.1903 rad