Smernica a rovnica priamky 6x+y=6


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[0; 6] a B[1; 0]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -6x+6

Normálový tvar rovnice priamky: 6x+y-6 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = t
y = -6t+6      ; t ∈ R

Smernica: k = -6

Smerový uhol priamky: φ = -80°32'16″ = -1.4056 rad

X-posunutie: x0 = 1

Y-posunutie: y0 = q = 6

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 0.9864

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 6.0828

Vektor: AB = (1; -6)

Normálový vektor: n = (6; 1)

Stred úsečky AB: M = [0.5; 3]

Rovnica osi úsečky: x-6y+17.5 = 0


Vektor OA = (0; 6) ;   |OA| = 6
Vektor OB = (1; 0) ;   |OB| = 1
Skalárny súčin OA .OB = 0
Uhol ∠ AOB = 90° = 1.5708 rad