Smernica a rovnica priamky 2x+9y=54


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[0; 6] a B[9; 4]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -0.2222x+6

Normálový tvar rovnice priamky: 2x+9y-54 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 9t
y = -2t+6      ; t ∈ R

Smernica: k = -0.2222

Smerový uhol priamky: φ = -12°31'44″ = -0.2187 rad

X-posunutie: x0 = 27

Y-posunutie: y0 = q = 6

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 5.8571

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 9.2195

Vektor: AB = (9; -2)

Normálový vektor: n = (2; 9)

Stred úsečky AB: M = [4.5; 5]

Rovnica osi úsečky: 9x-2y-30.5 = 0


Vektor OA = (0; 6) ;   |OA| = 6
Vektor OB = (9; 4) ;   |OB| = 9.8489
Skalárny súčin OA .OB = 24
Uhol ∠ AOB = 66°2'15″ = 1.1526 rad