Smernica a rovnica priamky x-y=-8


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[0; 8] a B[2; 10]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = x+8

Normálový tvar rovnice priamky: x-y+8 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = t
y = t+8      ; t ∈ R

Smernica: k = 1

Smerový uhol priamky: φ = 45° = 0.7854 rad

X-posunutie: x0 = -8

Y-posunutie: y0 = q = 8

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 5.6569

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 2.8284

Vektor: AB = (2; 2)

Normálový vektor: n = (1; -1)

Stred úsečky AB: M = [1; 9]

Rovnica osi úsečky: 2x+2y-20 = 0


Vektor OA = (0; 8) ;   |OA| = 8
Vektor OB = (2; 10) ;   |OB| = 10.198
Skalárny súčin OA .OB = 80
Uhol ∠ AOB = 11°18'36″ = 0.1974 rad