Smernica a rovnica priamky x+y=8


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[0; 8] a B[2; 6]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -x+8

Normálový tvar rovnice priamky: x+y-8 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = t
y = -t+8      ; t ∈ R

Smernica: k = -1

Smerový uhol priamky: φ = -45° = -0.7854 rad

X-posunutie: x0 = 8

Y-posunutie: y0 = q = 8

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 5.6569

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 2.8284

Vektor: AB = (2; -2)

Normálový vektor: n = (1; 1)

Stred úsečky AB: M = [1; 7]

Rovnica osi úsečky: 2x-2y+12 = 0


Vektor OA = (0; 8) ;   |OA| = 8
Vektor OB = (2; 6) ;   |OB| = 6.3246
Skalárny súčin OA .OB = 48
Uhol ∠ AOB = 18°26'6″ = 0.3218 rad