Smernica a rovnica priamky 4x-3y=4


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[1; 0] a B[4; 4]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 1.3333x-1.3333

Normálový tvar rovnice priamky: 4x-3y-4 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 3t+1
y = 4t      ; t ∈ R

Smernica: k = 1.3333

Smerový uhol priamky: φ = 53°7'48″ = 0.9273 rad

X-posunutie: x0 = 1

Y-posunutie: y0 = q = -1.3333

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 0.8

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 5

Vektor: AB = (3; 4)

Normálový vektor: n = (4; -3)

Stred úsečky AB: M = [2.5; 2]

Rovnica osi úsečky: 3x+4y-15.5 = 0


Vektor OA = (1; 0) ;   |OA| = 1
Vektor OB = (4; 4) ;   |OB| = 5.6569
Skalárny súčin OA .OB = 4
Uhol ∠ AOB = 45° = 0.7854 rad