Smernica a rovnica priamky x-7y=1


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[1; 0] a B[8; 1]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.1429x-0.1429

Normálový tvar rovnice priamky: x-7y-1 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 7t+1
y = t      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.1429

Smerový uhol priamky: φ = 8°7'48″ = 0.1419 rad

X-posunutie: x0 = 1

Y-posunutie: y0 = q = -0.1429

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 0.1414

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 7.0711

Vektor: AB = (7; 1)

Normálový vektor: n = (1; -7)

Stred úsečky AB: M = [4.5; 0.5]

Rovnica osi úsečky: 7x+y-32 = 0


Vektor OA = (1; 0) ;   |OA| = 1
Vektor OB = (8; 1) ;   |OB| = 8.0623
Skalárny súčin OA .OB = 8
Uhol ∠ AOB = 7°7'30″ = 0.1244 rad