Smernica a rovnica priamky x+5y=6


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[1; 1] a B[6; 0]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -0.2x+1.2

Normálový tvar rovnice priamky: x+5y-6 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 5t+1
y = -t+1      ; t ∈ R

Smernica: k = -0.2

Smerový uhol priamky: φ = -11°18'36″ = -0.1974 rad

X-posunutie: x0 = 6

Y-posunutie: y0 = q = 1.2

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 1.1767

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 5.099

Vektor: AB = (5; -1)

Normálový vektor: n = (1; 5)

Stred úsečky AB: M = [3.5; 0.5]

Rovnica osi úsečky: 5x-y-17 = 0


Vektor OA = (1; 1) ;   |OA| = 1.4142
Vektor OB = (6; 0) ;   |OB| = 6
Skalárny súčin OA .OB = 6
Uhol ∠ AOB = 45° = 0.7854 rad