Smernica a rovnica priamky 10x+9y=100


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[1; 10] a B[10; 0]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -1.1111x+11.1111

Normálový tvar rovnice priamky: 10x+9y-100 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 9t+1
y = -10t+10      ; t ∈ R

Smernica: k = -1.1111

Smerový uhol priamky: φ = -48°46″ = -0.838 rad

X-posunutie: x0 = 10

Y-posunutie: y0 = q = 11.1111

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 7.4329

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 13.4536

Vektor: AB = (9; -10)

Normálový vektor: n = (10; 9)

Stred úsečky AB: M = [5.5; 5]

Rovnica osi úsečky: 9x-10y+0.5 = 0


Vektor OA = (1; 10) ;   |OA| = 10.0499
Vektor OB = (10; 0) ;   |OB| = 10
Skalárny súčin OA .OB = 10
Uhol ∠ AOB = 84°17'22″ = 1.4711 rad