Smernica a rovnica priamky 9x+8y=89


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[1; 10] a B[9; 1]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -1.125x+11.125

Normálový tvar rovnice priamky: 9x+8y-89 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 8t+1
y = -9t+10      ; t ∈ R

Smernica: k = -1.125

Smerový uhol priamky: φ = -48°21'59″ = -0.8442 rad

X-posunutie: x0 = 9.8889

Y-posunutie: y0 = q = 11.125

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 7.391

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 12.0416

Vektor: AB = (8; -9)

Normálový vektor: n = (9; 8)

Stred úsečky AB: M = [5; 5.5]

Rovnica osi úsečky: 8x-9y+9.5 = 0


Vektor OA = (1; 10) ;   |OA| = 10.0499
Vektor OB = (9; 1) ;   |OB| = 9.0554
Skalárny súčin OA .OB = 19
Uhol ∠ AOB = 77°56'57″ = 1.3605 rad