Smernica a rovnica priamky 5x-9y=-22


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[1; 3] a B[10; 8]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.5556x+2.4444

Normálový tvar rovnice priamky: 5x-9y+22 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 9t+1
y = 5t+3      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.5556

Smerový uhol priamky: φ = 29°3'17″ = 0.5071 rad

X-posunutie: x0 = -4.4

Y-posunutie: y0 = q = 2.4444

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 2.1368

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 10.2956

Vektor: AB = (9; 5)

Normálový vektor: n = (5; -9)

Stred úsečky AB: M = [5.5; 5.5]

Rovnica osi úsečky: 9x+5y-77 = 0


Vektor OA = (1; 3) ;   |OA| = 3.1623
Vektor OB = (10; 8) ;   |OB| = 12.8062
Skalárny súčin OA .OB = 34
Uhol ∠ AOB = 32°54'19″ = 0.5743 rad