Smernica a rovnica priamky x+2y=9


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[1; 4] a B[3; 3]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -0.5x+4.5

Normálový tvar rovnice priamky: x+2y-9 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 2t+1
y = -t+4      ; t ∈ R

Smernica: k = -0.5

Smerový uhol priamky: φ = -26°33'54″ = -0.4636 rad

X-posunutie: x0 = 9

Y-posunutie: y0 = q = 4.5

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 4.0249

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 2.2361

Vektor: AB = (2; -1)

Normálový vektor: n = (1; 2)

Stred úsečky AB: M = [2; 3.5]

Rovnica osi úsečky: 2x-y-0.5 = 0


Vektor OA = (1; 4) ;   |OA| = 4.1231
Vektor OB = (3; 3) ;   |OB| = 4.2426
Skalárny súčin OA .OB = 15
Uhol ∠ AOB = 30°57'50″ = 0.5404 rad