Smernica a rovnica priamky 2x+7y=30


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[1; 4] a B[8; 2]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -0.2857x+4.2857

Normálový tvar rovnice priamky: 2x+7y-30 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 7t+1
y = -2t+4      ; t ∈ R

Smernica: k = -0.2857

Smerový uhol priamky: φ = -15°56'43″ = -0.2783 rad

X-posunutie: x0 = 15

Y-posunutie: y0 = q = 4.2857

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 4.1208

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 7.2801

Vektor: AB = (7; -2)

Normálový vektor: n = (2; 7)

Stred úsečky AB: M = [4.5; 3]

Rovnica osi úsečky: 7x-2y-25.5 = 0


Vektor OA = (1; 4) ;   |OA| = 4.1231
Vektor OB = (8; 2) ;   |OB| = 8.2462
Skalárny súčin OA .OB = 16
Uhol ∠ AOB = 61°55'39″ = 1.0808 rad