Smernica a rovnica priamky 2x+5y=27


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[1; 5] a B[6; 3]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -0.4x+5.4

Normálový tvar rovnice priamky: 2x+5y-27 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 5t+1
y = -2t+5      ; t ∈ R

Smernica: k = -0.4

Smerový uhol priamky: φ = -21°48'5″ = -0.3805 rad

X-posunutie: x0 = 13.5

Y-posunutie: y0 = q = 5.4

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 5.0138

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 5.3852

Vektor: AB = (5; -2)

Normálový vektor: n = (2; 5)

Stred úsečky AB: M = [3.5; 4]

Rovnica osi úsečky: 5x-2y-9.5 = 0


Vektor OA = (1; 5) ;   |OA| = 5.099
Vektor OB = (6; 3) ;   |OB| = 6.7082
Skalárny súčin OA .OB = 21
Uhol ∠ AOB = 52°7'30″ = 0.9098 rad