Smernica a rovnica priamky x-8y=-39


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[1; 5] a B[9; 6]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.125x+4.875

Normálový tvar rovnice priamky: x-8y+39 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 8t+1
y = t+5      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.125

Smerový uhol priamky: φ = 7°7'30″ = 0.1244 rad

X-posunutie: x0 = -39

Y-posunutie: y0 = q = 4.875

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 4.8374

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 8.0623

Vektor: AB = (8; 1)

Normálový vektor: n = (1; -8)

Stred úsečky AB: M = [5; 5.5]

Rovnica osi úsečky: 8x+y-45.5 = 0


Vektor OA = (1; 5) ;   |OA| = 5.099
Vektor OB = (9; 6) ;   |OB| = 10.8167
Skalárny súčin OA .OB = 39
Uhol ∠ AOB = 45° = 0.7854 rad