Smernica a rovnica priamky 7x+4y=39


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[1; 8] a B[5; 1]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -1.75x+9.75

Normálový tvar rovnice priamky: 7x+4y-39 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 4t+1
y = -7t+8      ; t ∈ R

Smernica: k = -1.75

Smerový uhol priamky: φ = -60°15'18″ = -1.0517 rad

X-posunutie: x0 = 5.5714

Y-posunutie: y0 = q = 9.75

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 4.8374

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 8.0623

Vektor: AB = (4; -7)

Normálový vektor: n = (7; 4)

Stred úsečky AB: M = [3; 4.5]

Rovnica osi úsečky: 4x-7y+19.5 = 0


Vektor OA = (1; 8) ;   |OA| = 8.0623
Vektor OB = (5; 1) ;   |OB| = 5.099
Skalárny súčin OA .OB = 13
Uhol ∠ AOB = 71°33'54″ = 1.249 rad