Smernica a rovnica priamky 6x+5y=46


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[1; 8] a B[6; 2]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -1.2x+9.2

Normálový tvar rovnice priamky: 6x+5y-46 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 5t+1
y = -6t+8      ; t ∈ R

Smernica: k = -1.2

Smerový uhol priamky: φ = -50°11'40″ = -0.8761 rad

X-posunutie: x0 = 7.6667

Y-posunutie: y0 = q = 9.2

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 5.8897

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 7.8102

Vektor: AB = (5; -6)

Normálový vektor: n = (6; 5)

Stred úsečky AB: M = [3.5; 5]

Rovnica osi úsečky: 5x-6y+12.5 = 0


Vektor OA = (1; 8) ;   |OA| = 8.0623
Vektor OB = (6; 2) ;   |OB| = 6.3246
Skalárny súčin OA .OB = 22
Uhol ∠ AOB = 64°26'24″ = 1.1247 rad