Smernica a rovnica priamky 5x-2y=10


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[2; 0] a B[4; 5]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 2.5x-5

Normálový tvar rovnice priamky: 5x-2y-10 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 2t+2
y = 5t      ; t ∈ R

Smernica: k = 2.5

Smerový uhol priamky: φ = 68°11'55″ = 1.1903 rad

X-posunutie: x0 = 2

Y-posunutie: y0 = q = -5

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 1.857

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 5.3852

Vektor: AB = (2; 5)

Normálový vektor: n = (5; -2)

Stred úsečky AB: M = [3; 2.5]

Rovnica osi úsečky: 2x+5y-18.5 = 0


Vektor OA = (2; 0) ;   |OA| = 2
Vektor OB = (4; 5) ;   |OB| = 6.4031
Skalárny súčin OA .OB = 8
Uhol ∠ AOB = 51°20'25″ = 0.8961 rad