Smernica a rovnica priamky 9x+2y=38


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[2; 10] a B[4; 1]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -4.5x+19

Normálový tvar rovnice priamky: 9x+2y-38 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 2t+2
y = -9t+10      ; t ∈ R

Smernica: k = -4.5

Smerový uhol priamky: φ = -77°28'16″ = -1.3521 rad

X-posunutie: x0 = 4.2222

Y-posunutie: y0 = q = 19

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 4.1217

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 9.2195

Vektor: AB = (2; -9)

Normálový vektor: n = (9; 2)

Stred úsečky AB: M = [3; 5.5]

Rovnica osi úsečky: 2x-9y+43.5 = 0


Vektor OA = (2; 10) ;   |OA| = 10.198
Vektor OB = (4; 1) ;   |OB| = 4.1231
Skalárny súčin OA .OB = 18
Uhol ∠ AOB = 64°39'14″ = 1.1284 rad