Smernica a rovnica priamky 8x+7y=86


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[2; 10] a B[9; 2]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -1.1429x+12.2857

Normálový tvar rovnice priamky: 8x+7y-86 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 7t+2
y = -8t+10      ; t ∈ R

Smernica: k = -1.1429

Smerový uhol priamky: φ = -48°48'51″ = -0.852 rad

X-posunutie: x0 = 10.75

Y-posunutie: y0 = q = 12.2857

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 8.0902

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 10.6301

Vektor: AB = (7; -8)

Normálový vektor: n = (8; 7)

Stred úsečky AB: M = [5.5; 6]

Rovnica osi úsečky: 7x-8y+9.5 = 0


Vektor OA = (2; 10) ;   |OA| = 10.198
Vektor OB = (9; 2) ;   |OB| = 9.2195
Skalárny súčin OA .OB = 38
Uhol ∠ AOB = 66°9'41″ = 1.1547 rad