Smernica a rovnica priamky 2x-5y=-6


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[2; 2] a B[7; 4]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.4x+1.2

Normálový tvar rovnice priamky: 2x-5y+6 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 5t+2
y = 2t+2      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.4

Smerový uhol priamky: φ = 21°48'5″ = 0.3805 rad

X-posunutie: x0 = -3

Y-posunutie: y0 = q = 1.2

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 1.1142

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 5.3852

Vektor: AB = (5; 2)

Normálový vektor: n = (2; -5)

Stred úsečky AB: M = [4.5; 3]

Rovnica osi úsečky: 5x+2y-28.5 = 0


Vektor OA = (2; 2) ;   |OA| = 2.8284
Vektor OB = (7; 4) ;   |OB| = 8.0623
Skalárny súčin OA .OB = 22
Uhol ∠ AOB = 15°15'18″ = 0.2663 rad