Smernica a rovnica priamky x-3y=-7


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[2; 3] a B[5; 4]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.3333x+2.3333

Normálový tvar rovnice priamky: x-3y+7 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 3t+2
y = t+3      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.3333

Smerový uhol priamky: φ = 18°26'6″ = 0.3218 rad

X-posunutie: x0 = -7

Y-posunutie: y0 = q = 2.3333

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 2.2136

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 3.1623

Vektor: AB = (3; 1)

Normálový vektor: n = (1; -3)

Stred úsečky AB: M = [3.5; 3.5]

Rovnica osi úsečky: 3x+y-14 = 0


Vektor OA = (2; 3) ;   |OA| = 3.6056
Vektor OB = (5; 4) ;   |OB| = 6.4031
Skalárny súčin OA .OB = 22
Uhol ∠ AOB = 17°39' = 0.3081 rad